Regulamin uczestnictwa w seminariach

 

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w seminariach kynologicznych organizowanych przez Firmę Psia Edukacja Wojciech Jarosz, zwaną dalej Organizatorem. Przed dokonaniem zgłoszenia na seminarium Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Zgłoszenie się na seminarium oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu i zobowiązań w nim określonych.

2. Uczestnikami seminariów mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, chyba, że opis seminarium przewiduje również udział dzieci. Dopuszcza się udział młodzieży od 16 roku życia na podstawie zgody rodziców.

3. W przypadkach wskazanych w opisie, w zależności od charakteru seminarium, Uczestnikom w seminarium mogą towarzyszyć psy na zasadach wskazanych w zgłoszeniu i regulaminie.

 § 2 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

1. Zgłoszenie uczestnictwa w seminarium odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.psiaedukacja.pl

2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego stanowi deklarację chęci uczestnictwa w seminarium i nie jest jednoznaczne z zarezerwowaniem miejsca na seminarium.

3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest bezpłatne i niezobowiązujące zarówno dla Uczestnika jak i dla Organizatora.

4. Rezerwacja miejsca na seminarium następuje po wpłaceniu przez uczestnika na konto Organizatora pełnej opłaty za uczestnictwo. Za dzień wpłaty uważa się dzień dokonania przelewu bankowego przez Uczestnika.

5. Wysokość opłaty oraz numer rachunku bankowego zostają przesłane do osoby zainteresowanej uczestnictwem w seminarium drogą mailową na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszeniowym. Dokonując wpłaty w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz tytuł wybranego seminarium.

6.  W przypadku dokonania wpłaty za szkolenie na mniej niż 4 dni robocze przed terminem rozpoczęcia seminarium Uczestnik zobowiązany jest okazać dowód wpłaty na prośbę Organizatora przed rozpoczęciem seminarium.

7. Nie później niż w terminie 5 dni przed rozpoczęciem seminarium Organizator wysyła do Uczestnika drogą mailową na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszeniowym informacje organizacyjne.

 § 3 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

1. Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w seminarium. Rezygnacja następuje poprzez przesłanie stosownego oświadczenia Organizatorowi drogą mailową na adres lp.ajcakudeaisp@tkatnok.

2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w terminie nie późniejszym niż na 15 dni przed datą rozpoczęcia danego seminarium Uczestnikowi przysługuje prawo do domagania się zwrotu wpłaconej kwoty pomniejszonej o kwotę 100 zł, stanowiącą ryczałt z tytułu poniesionych przez Organizatora kosztów rezerwacji.

3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż na 15 dni przed datą rozpoczęcia seminarium Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu dokonanej przez uczestnika wpłaty.

4. Uczestnik w każdej chwili może przenieść wynikające z rezerwacji prawo do uczestnictwa w danym seminarium na osobę trzecią. Uczestnik jest wówczas zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora.

5. W wyjątkowych przypadkach losowych uczestnik, który opłacił seminarium, ale nie wziął w nim udziału, może przenieść 50% wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora. Decyzję w tej sprawie każdorazowo podejmuje Organizator, w oparciu o dokumentację dostarczoną przez Uczestnika (np. zwolnienie lekarskie, wypis ze szpitala itp.)

6. W przypadku zmiany miejsca lub daty seminarium Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w seminarium oraz do otrzymania zwrotu pełnej wpłaconej kwoty.

 § 4 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1. Organizator w ramach uiszczanej przez uczestników opłaty za uczestnictwo zobowiązuje się do:

a) organizacji seminarium,

b) zapewnienia Uczestnikom ciepłych napojów oraz słodkiego poczęstunku,

c) wręczenia Uczestnikom zaświadczeń uczestnictwa w seminarium.

2. Organizator ma prawo do zmiany miejsca lub daty seminarium jak też do odwołania seminarium w każdym czasie bez podawania przyczyn.

3. W przypadku odwołania seminarium Organizator zobowiązany jest do zwrotu Uczestnikowi pełnej wpłaconej kwoty.

 § 5 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Uczestnik pokrywa ze środków własnych koszty swojego dojazdu na miejsce organizacji seminarium, koszt noclegu i wyżywienia z zastrzeżeniem § 4 pkt b.

2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie psów towarzyszących mu podczas seminarium zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego.

3. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu seminarium oraz bezpieczeństwa jego uczestnikom i psom, Uczestnik zobowiązany jest stosować się podczas seminarium do wszelkich wskazówek i poleceń Organizatora w zakresie przebiegu seminarium, w szczególności dotyczących sposobu postępowania z psami.

4. Uczestnik zobowiązany jest postępować z towarzyszącymi mu podczas seminarium psami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawa w tym w szczególności ustawy o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 oraz obowiązującymi w danym miejscu aktami prawa miejscowego regulującymi obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.

5. Uczestnik, któremu towarzyszą psy ras uznawanych za agresywne zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne, zobowiązani są posiadać i przedstawić na każde żądanie Organizatora zezwolenie, o którym mowa w art. 10 ww. ustawy o ochronie zwierząt.

7. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku utrwalonego w jakikolwiek sposób w trakcie trwania seminarium w celach promocyjnych, na następujących polach eksploatacji:

– utrwalania i zwielokrotniania wizerunku techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

– wprowadzania wizerunku do obrotu, jego użyczenie lub najem;

– publicznego wyświetlania, odtwarzania oraz publicznego udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

8. Licencja na wykorzystanie wizerunku udzielana jest nieodpłatnie.

 § 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 Organizator zobowiązuje się nie przekazywać, nie sprzedawać i nie użyczać zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.

2. Poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

3. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych przechowywanych w biurze Organizatora.

 § 7 INNE

1. W momencie doręczenia uczestnikowi potwierdzenia rezerwacji zgodnie z § 2 pkt. 7 w sposób taki, że mógł zapoznać się z jego treścią, dochodzi do zawarcia prawnie wiążącej umowy, której treść wyznacza formularz zgłoszeniowy oraz niniejszy regulamin.

2. W trakcie seminarium zabronione jest rejestrowanie przez Uczestników treści seminariów przy pomocy urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. W przypadku dokonania zmian w regulaminie, Organizator niezwłocznie publikuje treść nowego regulaminu na stronie internetowej. Wprowadzone zmiany nie dotyczą Uczestników, których udział w seminarium został potwierdzony przed ogłoszeniem nowego regulaminu.