Polityka prywatności

RODO I PRZETWARZANIE DANYCH

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) prosimy o zapoznanie się z regulaminem RODO szkoły Psia Edukacja.

Przekazane nam dane osobowe można wycofać w dowolnym momencie. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kto jest administratorem Twoich danych i z kim można się kontaktować?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Psia Edukacja Wojciech Jarosz –  zwana dalej szkołą.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możesz kontaktować się z Administratorem czyli prowadzącą szkołę Psia Edukacja poprzez adres email kontakt[at]psiaedukacja.pl (w temacie proszę wpisać RODO).

Cel przetwarzania

 • Świadczenie usług, w tym zapisywanie się na wydarzenia szkoły, potwierdzenie tożsamości użytkownika, pobieranie opłat, rozpatrywanie reklamacji i zgłoszeń nadużyć.
 • Utrzymywanie oraz komunikowanie się przez strony internetowe, w tym poprzez messenger i sms.
 • Marketing bezpośredni usług (tj. otrzymywanie informacji handlowych różnymi kanałami komunikacji).
 • Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami w związku z korzystaniem z zajęć.
 • Prowadzenie badań statystycznych, cele analityczne, badanie satysfakcji Uczestników.
 • Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego.

Podstawa prawna przetwarzania

 • Niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy; realizacja obowiązków prawnych ciążących na szkole, w tym wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Realizacja prawnie uzasadnionych interesów szkoły (tj. komunikacja z uczestnikami) oraz dodatkowo zgoda – w sytuacji gdy jest to wymagane (np. przepisami prawa telekomunikacyjnego).
 • Realizacja prawnie uzasadnionych interesów szkoły (tj. prezentowanie oferty usług) oraz dodatkowo zgoda – w odniesieniu do elektronicznego oraz telefonicznego kanału komunikacji.
 • Realizacja prawnie uzasadnionych interesów szkoły (tj. dochodzenie i obrona przed roszczeniami).
 • Realizacja prawnie uzasadnionych interesów szkoły związanych z ulepszaniem oferowanych usług.
 • Realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem, naszą szkołą, w zakresie marketingu bezpośredniego usług, a także w celu telefonicznego, SMSowego lub mailowego przekazywania przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Odbiorcą danych osobowych są nasi pracownicy oraz współpracownicy. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom Psiej Edukacji kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez nas usług.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 • Informacje handlowe to wszelkie formy promocji oraz oferty handlowe, które mogą dotyczyć usług szkoły oraz usług innych serwisów szkoły. 
 • Informacje handlowe mogą mieć postać spersonalizowanych komunikatów w oparciu o operacje profilowania, które umożliwiają zaproponowanie produktów lub usług najlepiej dopasowanych do preferencji Klienta, profilu prowadzonej działalności, historii zakupowej, znanych lub przewidywanych oczekiwań.

2. Przez jaki okres dane osobowe mogą być przechowywane?

Okres przechowywania danych osobowych Klienta zależy od celu ich przetwarzania i wynosi: 

 • w związku z wykonaniem usługi oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z nią związanymi – przez okres obowiązywania usługi, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanymi (wg Kodeksu Cywilnego);
 • w związku z utrzymywaniem oraz komunikowaniem się przez strony internetowe – przez 30 dni;
 • w związku z marketingiem bezpośrednim – do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody;
 • badań statystycznych, cele analityczne, badanie satysfakcji uczestników  – przez okres obowiązywania usługi, a po jej zakończeniu wyłącznie w formie zanonimizowanej (dane statystyczne);
 • w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat).

3. Komu dane osobowe mogą być przekazywane?

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 • podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), w tym m.in. prokuraturze, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu – w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na firmie (np. w związku z nadużyciami, do jakich mogło dojść w ramach świadczenia usług);
 • podmiotom świadczącym na rzecz szkoły w zakresie obsługi marketingowej i reklamowej (np. agencje marketingowe, agencje interaktywne, księgowość) – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;
 • podmiotom świadczącym na rzecz szkoły innego rodzaju usługi, np. dostawcom usług prawnych i doradczych – w związku ze świadczeniem tych usług.

4. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Korzystanie z Usług jest dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych w związku z rejestracją w ramach szkoły Psia Edukacja jest niezbędne do jej zawarcia, a następnie wykonania – bez podania danych osobowych nie jest możliwe świadczenie usługi.

Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne – nie warunkuje to zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z usług.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz telefonicznego marketingu bezpośredniego, przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Klienta:

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Klient wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Dane osobowe będziemy przetwarzać w celach marketingowych do czasu odwołania zgody, a po wycofaniu zgody, w celu ewentualnego dochodzenia przez nas roszczeń – przez okres przedawnienia tych roszczeń.

Administrator bazy danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas żadnych informacji reklamowych lub promocyjnych, napisz do nas na adres info[at]bavariateam.pl w celu wyrejestrowania się z listy. 

Wówczas adres e-mail zostanie usunięty z listy mailingowej i nie będziesz otrzymywać naszych newsletterów i alertów. Wszystkie wiadomości reklamowe i promocyjne zostaną automatycznie zablokowane.

W celu zgłoszenia sprostowania danych lub usunięcia danych, prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt[at]psiaedukacja.pl  (temat: RODO)